cap5

 

MEMÒRIA DE QUALITATS I ACABATS.    OFICINES   (CAST)
Edifici Vapor Pont Aurell  2

 PAVIMENTS Paviment de parquet flotant. Sócol de fusta lacat blanc  P1030893P1030512
 REVESTIMENTS  A la façana, a les divisories i als envans  interiors  placa de guix laminat. Sostres enguixats. Cel ras de placa de guix laminat on hi passen tubs. Parets i sostres pintats amb pintura plàstica color blanc.  P1030487P1030474
 FUSTERIES i VIDRES 

Fusteria exterior d'alumini amb ROTURA DE PONT TÈRMIC, vidres dobles amb cambra d'aire dessecada. Persianes d'alumini amb poliuretà injectat accionades amb MOTOR.

Fusteria interior tipus bloc de 1ª marca tipus "CARRE-HÜLTSA", amb acabat de Noguera. La porta de cancell serà blindada amb tanca de seguretat.

 P1030655P1030693aterba-4
 SANITARIS, AIXETES i COMPLEMENTS  1 lavabo format per rentamans i w.c. amb instal•lació d´aigua.  P1000149P1030618P1030479
 CLIMATIZACIÓ Previsió per climatizació. Tub de 10 cm. de diàmetre fins a la coberta  P1030608
 ELÈCTRIC        Quadre elèctric, dos endolls i tres punts de llum als locals.  P1030620P1030621
 TELECOMUNICACIONS 1 Pack de telecomunicacions.
Videoporter
 P1030622P1030857
 SOLAR Previsió per presa d' energia solar per escalfar
l' aigua sanitària
 P1030794P1030797

 MEMORIA DE CALIDADES Y ACABADOS.    OFICINAS   (CAT)
Edifici Vapor Pont Aurell  2

 PAVIMENTOS Pavimento de parquet flotante. Zócalo de madera lacado blanco  P1030893P1030512
 REVESTIMIENTOS  En la fachada, en las divisorias y los tabiques interiores placa de yeso laminado. Techos enyesados​​. Falso techo de placa de yeso laminado donde pasan tubos. Paredes y techos pintados con pintura plástica color blanco.  P1030487P1030474
CARPINTERIAS Y CRISTALES

Carpintería exterior de aluminio con rotura de puente térmico, vidrios dobles con cámara de aire desecada. Persianas de aluminio con poliuretano inyectado accionadas con MOTOR.

Carpintería interior tipo bloque de 1 ª marca tipo "CARRE-HÜLTSA", con acabado de Noguera. La puerta de cancel será blindada con cierre de seguridad.

 P1030655P1030693aterba-4
 SANITARIOS, GRIFERIAS i COMPLEMENTOS 1 aseo formado por lavabo
y
w.c. con instalación de agua.
 P1000149P1030618P1030479
 CLIMATIZACIÓN Previsión para climatización. Tubo de 10 cm. de diámetro hasta la cubierta  P1030608
 ELÈCTRICO       Cuadro eléctrico, dos enchufes y tres puntos de luz   P1030620P1030621
 TELECOMUNICACIONES 1 Pack de telecomunicaciones.
Videoportero
 P1030622P1030857
 SOLAR Previsión por toma de energía solar para calentar agua sanitaria  P1030794P1030797